Uzak Mesafeli Satış Sozleşmesi

$data['entry_name'] = "Firma Adi"; $data['entry_owner'] = "Yetkili / Sahibi:"; $data['entry_address'] = "Adresi:"; $data['entry_email'] = "E-mail:"; $data['entry_telephone'] = "Telefon:"; $data['entry_fax'] = "Fax:";